STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNEGO SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  Don Bosco w Rzeszowie.

 

ARTYKUŁ I

Postanowienia ogólne

1.1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej SALOS.

1.2.

Nazwa skrócona stowarzyszenia: SL SALOS RP.

1.3.

SALOS jest stowarzyszeniem kultury fizycznej zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

1.4.

Terenem działania SALOS jest Rzeczypospolita Polska, a siedzibą miasto Rzeszów.

1.5.

SALOS jako osoba prawna jest członkiem Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.

1.6.

SALOS jest stowarzyszeniem dobrowolnym, samorządnym i trwałym, powołanym do prowadzenia działalności o celach niezarobkowych.

1.7.

SALOS jest stowarzyszeniem autonomicznym, samodzielnie określa swoje cele, programy działania, struktury organizacyjne oraz akty wewnętrzne dotyczące jego działalności.

1.8.

SALOS może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

1.9.

Władze SALOS mogą używać pieczęci okrągłej z napisem SALOS „Don Bosco” w środku i na obwodzie pieczęci  Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Rzeszowie.

 

ARTYKUŁ II

Cele i sposoby działalności

Cele i sposoby działalności SALOS wynikają z duchowości salezjańskiej i systemu prewencyjnego księdza

Jana Bosko, podejmują wyzwania Soboru Watykańskiego II, a szczególnie Konstytucji Pastoralnej – O

Kościele w świecie współczesnym, Dekretu – O wychowaniu chrześcijańskim oraz Dekretu – O apostolstwie

świeckich.

2.1.

Cele SALOS:

2.1.1.

Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijańską i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu, inspirowanego ideą olimpizmu, z jego naczelnymi wartościami pokoju, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni, solidarności i fair play.

2.1.2.

Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie zaś znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz ze środowisk zagrożonych społecznie.

2.1.3.

Integrowanie grup, środowisk, ruchów – z pełnym zachowaniem ich tożsamości – na szczeblu lokalnym i regionalnym.

2.1.4.

Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży, jako ważnych dziedzin sprzyjających rozwojowi osobowości młodych.

2.1.5.

Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorów współzawodnictwa w sporcie i poza nim, opierających się na normie personalistycznej, jako naczelnej zasadzie postępowania.

2.1.6.

Organizowanie obozów, rajdów, spływów, wędrówek, imprez sportowych i rekreacyjno-wychowawczych oraz kursów i szkoleń.

2.1.7.

Prowadzenie działalności świetlicowej.

2.1.8.

Wzbogacanie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne i socjalno-intelektualne.

2.1.9.

Promowanie oraz organizacja wolontariatu w kulturze fizycznej i sporcie.

2.1.10.

Prowadzenie działalności sportowo-wychowawczej wśród osób niepełnosprawnych.

2.1.11.

Wykonywanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, a także innej sfery zadań publicznych, związanych z realizacją celów Statutowych.

2.1.12.

Organizowanie zebrań, odczytów, prelekcji, kursów, konferencji, sympozjów, seminariów oraz prowadzenie wydawnictw i publikacji.

2.1.13.

SALOS prowadzi swą działalność jako działalność nieodpłatną lub odpłatną.

2.2.

Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów Statutowych.

2.3.

SALOS prowadzi działalność Statutową poprzez organy wykonawcze SALOS, członków zwyczajnych SALOS oraz inne stowarzyszenia i instytucje.

2.4.

Dla uzyskania środków finansowych koniecznych dla realizacji celów Statutowych, SALOS może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Cały dochód z działalności gospodarczej przeznacza na działalność Statutową.

 

ARTYKUŁ III

Członkostwo, prawa i obowiązki członków

3.1.

Członkostwo w SALOS jest stałe, a o przyjęciu lub wykluczeniu decyduje uchwała Zarządu SALOS. Od negatywnej decyzji Zarządu SALOS przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania SALOS.

3.2.

Członkostwo SALOS wygasa na skutek:

3.2.1.

Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego pisemnie przez członka.

3.2.2.

Skreślenia z powodu niepłacenia składek członkowskich przez okres przekraczający pół roku.

3.2.3.

Wykluczenia członka w wyniku stwierdzenia zaprzestania działalności w salezjańskim sporcie wychowawczym lub stwierdzenia działalności niezgodnej z celami stowarzyszenia.

3.3.

Członkowie SALOS dzielą się na:

3.3.1.

Członków zwyczajnych.

3.3.2.

Członków uczestników.

3.3.3.

Członków honorowych.

3.3.4.

Członków wspierających.

3.4.

Członkiem zwyczajnym SALOS może zostać osoba pełnoletnia akceptująca cele i postanowienia Statutu SALOS – przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

3.5.

Członkiem uczestnikiem może zostać osoba niepełnoletnia akceptująca cele i postanowienia Statutu SALOS – przyjęta przez SALOS na podstawie pisemnej deklaracji za zgodą ustawowych opiekunów.

3.6.

Członkowie zwyczajni i uczestnicy są zobowiązani:

3.6.1.

Chronić dobrego imienia SALOS, zachowywać nienaganną postawę moralną i obywatelską, przestrzegać zasady fair play w sporcie i poza nim.

3.6.2.

Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał SALOS.

3.6.3.

Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Statutowych.

3.6.4.

Czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym SALOS.

3.6.5.

Systematycznie opłacać składki członkowskie.

3.7.

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla SALOS i rozwoju salezjańskiego sportu wychowawczego. O nadaniu członkostwa honorowego SALOS decyduje Walne Zebranie SALOS.

3.8.

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, działająca zgodnie z ideą salezjańskiego sportu wychowawczego oraz celami SALOS, która przyczynia się do rozwoju stowarzyszenia. Członkowie wspierający SALOS mają prawo brać udział osobiście (osoba fizyczna) lub przez swojego przedstawiciela (osoba prawna) w Walnym Zebraniu SALOS.

 

ARTYKUŁ IV

Organy władzy SALOS

4.1.

Organami władzy SALOS są: Walne Zebranie SALOS, Zarząd SALOS i Komisja Rewizyjna SALOS.

4.2.

Kadencja władz trwa cztery lata, a działalność opiera się na przyjętych przez siebie regulaminach.

4.3.

Jeżeli postanowienia Statutu SALOS nie stanowią inaczej, uchwały władz SALOS zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ich ważności wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania; w razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

4.4.

W toku kadencji Zarząd SALOS i Komisja Rewizyjna SALOS mogą odwołać ze swego grona członków, którzy nie wywiązują się ze swych obowiązków lub swoim postępowaniem naruszyli dobre imię SALOS.

4.5.

W toku kadencji Zarząd SALOS i Komisja Rewizyjna SALOS mogą kooptować nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili lub zostali odwołani z tym, że liczba kooptowanych członków nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków danego organu pochodzącego z wyboru. Uchwałę w sprawie kooptacji podejmują odpowiednio Zarząd SALOS i Komisja Rewizyjna SALOS.

4.6.

W przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji przez prezesa SALOS, Zarząd SALOS powierza na mocy uchwały pełnienie tej funkcji innemu członkowi Zarządu SALOS na okres do najbliższego Walnego Zebrania SALOS.

4.7.

Uchwały o których mowa w art. 4.4 – 4.6 zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.

4.8.

Od uchwał o których mowa w art. 4.4 – 4.6 przysługuje odwołanie się do najbliższego Walnego Zebrania SALOS w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania uchwały.

 

ARTYKUŁ V

Walne Zebranie SALOS

5.1.

Walne Zebranie SALOS jest najwyższą władzą SALOS.

5.2.

W Walnym Zebraniu SALOS biorą udział:

5.2.1.

Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni SALOS.

5.2.2.

Z głosem doradczym – członkowie honorowi SALOS, członkowie wspierający SALOS oraz zaproszeni goście.

5.3.

Zwyczajne Walne Zebranie SALOS zwoływane jest przez Zarząd SALOS jeden raz w roku.

5.4.

Nadzwyczajne Walne Zebranie SALOS zwoływane jest przez Zarząd SALOS:

5.4.1.

Z własnej inicjatywy.

5.4.2.

Na wniosek co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych SALOS.

5.4.3.

Na żądanie Komisji Rewizyjnej SALOS.

5.5.

Nadzwyczajne Walne Zebranie SALOS zwoływane jest w terminie od 2 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku. Przedmiotem jego obrad mogą być tylko sprawy, dla których został zwołany.

5.6.

Członkowie zwyczajni uczestniczący w Walnym Zebraniu SALOS mają czynne i bierne prawo wyborcze. Każdemu przysługuje jeden głos.

5.7.

Członkowie honorowi SALOS, członkowie wspierający SALOS oraz zaproszeni goście mają bierne prawo wyborcze.

 

ARTYKUŁ VI

Zawiadomienie i regulamin Walnego Zebrania SALOS

6.1.

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu SALOS z podaniem daty, miejsca i proponowanego porządku obrad winno być wysłane do członków SALOS nie później niż 14 dni przed terminem Walnego Zebrania SALOS.

6.2.

Walne Zebranie SALOS zwołane zgodnie z ustaleniami niniejszego Statutu jest prawomocne jeżeli bierze w nim udział co najmniej 50% uprawnionych delegatów.

6.3.

Obrady Walnego Zebrania SALOS prowadzi się na podstawie porządku obrad i regulaminu obrad i wyborów przyjętego przez Walne Zebranie SALOS.

 

ARTYKUŁ VII

Kompetencje Walnego Zebrania SALOS

7.1.

Podejmowanie uchwał o zmianach w Statucie SALOS i rozwiązaniu się SALOS.

7.2.

Podejmowanie uchwał w sprawach odwołań członków SALOS od decyzji Zarządu SALOS wykreślających i wykreślających ich z list członków SALOS.

7.3.

Uchwalanie głównych kierunków działalności SALOS oraz przyjmowanie sprawozdań Zarządu SALOS i Komisji Rewizyjnej SALOS.

7.4.

Uchwalanie polityki finansowej na okres czteroletniej kadencji.

7.5.

Wybór w tajnym głosowaniu Prezesa SALOS oraz członków Zarządu SALOS i członków Komisji Rewizyjnej SALOS.

7.6.

Przyjęcie lub odrzucenie wniosków Zarządu SALOS, Komisji Rewizyjnej SALOS oraz członków SALOS.

7.7.

Nadawanie godności członka honorowego SALOS.

7.8.

Wybór delegatów na Walne Zebranie Stowarzyszenia Inspektorialnego Salezjańskiej Organizacjiportowej Rzeczypospolitej Polskiej w Krakowie oraz Zjazd Salezjańskiej Organizacji Sportowej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

ARTYKUŁ VIII

Zarząd SALOS

8.1.

Zarząd SALOS składa się z 5-7 członków.

8.2.

W skład Zarządu SALOS wchodzą:

8.2.1.

Prezes SALOS, zazwyczaj osoba duchowna.

8.2.2.

Jeden wiceprezes.

8.2.3.

Skarbnik.

8.2.4.

Członkowie.

8.2.5.

Sekretarz – wybrany przez Zarząd na wniosek prezesa Zarządu.

8.3.

Członkowie Zarządu SALOS pracują honorowo (bez wynagrodzenia).

8.4.

Posiedzenia Zarządu SALOS odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku, a uchwały Zarządu SALOS zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

 

ARTYKUŁ IX

Kompetencje Zarządu SALOS

9.1.

Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania SALOS.

9.2.

Kierowanie bieżącą działalnością SALOS.

9.3.

Reprezentowanie SALOS w czasie między Walnymi Zebraniami SALOS.

9.4.

Podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa SALOS.

9.5.

Występowanie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania SALOS.

9.6.

Uchwalanie okresowych programów działalności i przyjmowanie sprawozdań, uchwalanie rocznego budżetu i przygotowanie sprawozdania z jego wykonania.

9.7.

Powoływanie, nadzorowanie oraz odwoływanie wykonawczych organów SALOS.

9.8.

Podejmowanie uchwał o uczestnictwie reprezentacji SALOS i jej składzie w rozgrywkach organizowanych przez Salezjańską Organizację Sportową Rzeczypospolitej Polskiej.

9.9.

Zarządzanie ruchomym i nieruchomym majątkiem SALOS.

9.10.

Podejmowanie decyzji z upoważnienia Walnego Zebrania SALOS.

9.11.

Uchwalanie regulaminu działania Zarządu SALOS oraz organów wykonawczych SALOS.

9.12.

Desygnowanie członków SALOS do władz organizacji o podobnych celach i charakterze działania.

9.13.

Uchwalanie wpisowego i wysokości składki członkowskiej.

9.14.

Współdziałanie z organami władzy, administracji i samorządu oraz organami stowarzyszeń zajmujących się sportem młodzieżowym.

9.15.

Reprezentowanie SALOS w sprawach majątkowych, finansowych i organizacyjnych wobec innych podmiotów administracyjnych i gospodarczych.

9.16.

Podejmowanie decyzji w sprawie symboli, flagi, emblematów i innych odznak oficjalnych SALOS.

9.17.

W imieniu Zarządu umowy, zobowiązania i pełnomocnictwa podejmuje dwie osoby spośród następujących: prezes, wiceprezes, sekretarz lub skarbnik.

 

ARTYKUŁ X

Komisja Rewizyjna SALOS

10.1.

Komisja Rewizyjna SALOS jest organem kontrolującym całokształt działalności SALOS.

10.2.

Skład Komisji Rewizyjnej SALOS:

10.2.1.

Komisja Rewizyjna SALOS składa się z 2 członków wybranych przez Walne Zebranie SALOS. Pracami kieruje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności, zastępca przewodniczącego.

10.2.2.

W skład Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić osoba:

10.2.2.1.

Będąca członkiem Zarządu SALOS.

10.2.2.2.

Pozostająca z członkiem Zarządu SALOS w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

10.2.2.3.

Zatrudniona w SALOS.

10.2.2.4.

Skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

10.3.

Kompetencje Komisji Rewizyjnej SALOS:

10.3.1.

Przeprowadzenie nie mniej niż jeden raz w roku kontroli działalności Zarządu SALOS i przedkładanie sprawozdań oraz wniosków Zarządowi SALOS.

10.3.2.

Składanie sprawozdań oraz wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu SALOS na Walnym Zebraniu SALOS.

10.3.3.

Współdziałanie z Zarządem SALOS oraz innymi wykonawczymi organami SALOS w sprawie egzekwowania działalności zgodnej ze statutem SALOS i regulaminami wewnętrznymi.

10.3.4.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 

ARTYKUŁ XI

Organy wykonawcze SALOS

11.1.

Komisje i zespoły problemowe SALOS  powstające z inicjatywy członków SALOS na mocy uchwały organów władzy SALOS. Mogą one działać jako komisje i zespoły problemowe, działające w okresie całej kadencji, bądź jako doraźne dla realizacji określonych celów. W pracach komisji i zespołów problemowych mogą uczestniczyć osoby fizyczne nie będące członkami SALOS. Komisje i zespoły problemowe działają na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd SALOS.

11.2.

Biuro SALOS prowadzone przez sekretarza Zarządu SALOS.

11.3.

Inne organy powołane zgodnie z niniejszym Statutem.

 

ARTYKUŁ XII

Majątek SALOS, fundusze SALOS i administrowanie finansami SALOS

12.1.

Majątek SL SALOS RP stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości. Fundusze SALOS tworzone są ze składek członkowskich, darowizn, dotacji, subwencji, spadków i zapisów oraz własnej działalności gospodarczej.

12.2.

Przekazywanie majątku lub jego wykorzystanie nie może odbywać się na rzecz członka SALOS, członka władz SALOS lub pracownika, a także jego osób bliskich – na zasadach innych niż wobec osób trzecich.

12.3.

SALOS nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem własnym – osobom, o których mowa w art. 12.2.

12.4.

SALOS nie dokonuje zakupu towarów i usług na zasadach szczególnych – od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w art. 12.2.

12.5.

Do osób bliskich dla pracownika, o których mowa w art. 12.2 zalicza się:

12.5.1.

Współmałżonka.

12.5.2.

Krewnego w linii prostej oraz krewnego w linii bocznej do II stopnia.

12.5.3.

Powinowatego w linii prostej oraz powinowatego w linii bocznej do II stopnia.

12.5.4.

Osobę związaną tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli.

12.6.

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy dwóch osób spośród: prezesa SALOS, wiceprezesów SALOS i skarbnika SALOS.

 

ARTYKUŁ XIII

Zmiana Statutu SALOS

13.1.

Zmiana Statutu SALOS może być dokonana przez Walne Zebranie SALOS i musi być powzięta większością co najmniej 2/3 głosów delegatów w obecności co najmniej połowy delegatów uprawnionych do głosowania.

 

ARTYKUŁ XIV

Rozwiązanie się SALOS

14.1.

Rozwiązanie się SALOS może nastąpić na podstawie uprzedniego wniosku co najmniej połowy członków zwyczajnych SALOS. Uchwałę w sprawie rozwiązania się SALOS podejmuje Walne Zebranie SALOS większością co najmniej 2/3 głosów delegatów uprawnionych do głosowania.

14.2.

Ostatnie Walne Zebranie SALOS podejmuje uchwałę o trybie likwidacji i przeznaczeniu majątku i aktywów SALOS.

 

ARTYKUŁ XV

Postanowienia końcowe

15.1.

Prawo interpretacji niniejszego Statutu przysługuje Walnemu Zebraniu SALOS i Zarządowi SALOS.

15.2.

Prawo interpretacji wszystkich uchwał, regulaminów i innych aktów wewnątrz-organizacyjnych przysługuje Zarządowi SALOS.

15.3.

Uchwały Walnego Zebrania zmieniające interpretację Zarządu SALOS nie działają wstecz.