Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Don Bosco – Rzeszów” mieści się przy ulicy Witolda Świadka 5a. Stowarzyszenie zostało założone 13 kwietnia 1995 r. Pierwszym prezesem został ks. Grzegorz Dudek, następnie prezesurę objął ks. Kazimierz Drozd, ks. Janusz Rabiniak, ks. Ryszard Kleczyński, ks. Paweł Gacek, ks. Łukasz Torbicki, obecnie prezesem jest ks. Patryk Chmielewski.

Jak każda organizacja SALOS „DON BOSCO” w Rzeszowie posiada ściśle określone zasady funkcjonowania wyznaczone przez STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNEGO SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „DON BOSCO” w Rzeszowie, który obejmuje artykuły w zakresie:

– Postanowienia ogólne
– Cele i sposoby działalności
– Członkostwo, prawa i obowiązki członków
– Organy władzy SALOS
– Kompetencje Walnego Zebrania
– Zarząd SALOS
– Kompetencje Zarządy SALOS
– Komisja Rewizyjna SALOS
– Organy wykonawcze SALOS
– Majątek SALOS, fundusze SALOS i administrowanie finansami SALOS
– Zmiana Statutu SALOS
– Rozwiązanie się SALOS
– Postanowienia końcowe

 
Cele i sposoby działalności Stowarzyszenia Salezjańskiej Organizacji Sportowej „Don Bosco” wynikają z duchowości Salezjańskiej i systemu prewencyjnego ks. Jana Bosco. Podejmują wyzwania Soboru Watykańskiego II, a szczególnie Konstytucji Pastoralnej – o Kościele w świcie współczesnym, dekretu – o wychowaniu chrześcijańskim, oraz dekretu o apostolstwie świeckich.

Celem SALOS „DON BOSCO” w Rzeszowie jest:

– Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych, społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijaństwa i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu, inspirowanego ideą olimpizmu, z jego naczelnymi wartościami pokoju, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni, solidarności i fair play.

– Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży szczególnie zaś znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz ze środowisk zagrożonych społecznie.
Integrowanie grup, środowisk, ruchów – z pełnym zachowaniem ich tożsamości – na szczeblu lokalnym i regionalnym.
– Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży, jako ważnych dziedzin sprzyjających rozwojowi osobowości młodzieży. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkającej na osiedlu Nowe Miasto, jako powszechny sposób obniżania poziomu stresu i agresji.
– Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorców współzawodnictwa w sporcie i poza nim, opierających się na normie personalistycznej, jako naczelnej zasadzie postępowania.
– Organizowanie obozów, rajdów, wędrówek, imprez sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych.
– Prowadzenie działalności świetlicowej.
– Wzbogacenie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne, socjalno-intelektualne
– Promowanie oraz organizowanie wolontariatu w kulturze fizycznej i sportu.
– Kształtowanie poczucia współzawodnictwa za własne wychowanie.